088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Burn-out, herstel en re-integratie 1e of 2e spoor

Grip op en vertrouwen in functioneren.

Burn-out of burn-outklachten zijn voor zowel de werknemer als voor de werkgever een uitdaging om mee om te gaan. Het is in beider belang een zo goed mogelijke weg naar herstel en terugkeer te realiseren.

 • De werknemer wil zich het liefst weer goed voelen om door te kunnen gaan met werken. Burn-outklachten zoals heftige emoties, vermoeidheid, frustratie, schuldgevoelens, slapeloosheid en slechte concentratie, belemmeren het werken vaak gedeeltelijk of helemaal. Herstelcoaching biedt ondersteuning bij herstel zodat de werknemer in een verbeterde versie van zichzelf kan terugkeren of doorwerken
 • De werkgever ziet een waardevolle kracht uitvallen die vaak veel en goed werk verzet. Als klachten zich een lange tijd opbouwen zonder dat er ondersteuning wordt geboden kan terugkeer naar werk een langdurige zaak worden. Dit varieert van vier maanden tot langer dan een jaar, er zijn veel individuele verschillen. Tijdig inzetten van interventies verlaagd de verzuimkosten en verzuimduur aanzienlijk

Communicatie over herstel en re-integratie

Een re-integratieproces vraagt om een individuele aanpak. Omdat de verwachtingen over en weer vaak onduidelijk zijn, is de communicatie tussen werkgever en werknemer van groot belang. Als uitgangspunt wordt er een goede analyse gemaakt om op basis daarvan een re-integratietraject te plannen (trajectplan). Dat geeft houvast en een basis om de voortgang te monitoren. De herstelcoaching werkt op basis van een trajectplan naar herstel en re-integratie.

Herstel en re-integratie Coaches van Xynthesis

Xynthesis is een middelgroot re-integratiebureau gespecialiseerd in het coachen van medewerkers met stress en burn-outklachten.

Wij bieden:

 • Preventieve begeleiding: als de werknemer nog geheel of gedeeltelijk werkt.
 • Begeleiding bij volledige uitval: re-integreren.

Onze senior re-integratiecoaches, herstelcoaches en arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met het begeleiden en re-integreren van medewerkers binnen de organisatie (1e spoor) en buiten de organisatie (2e spoor).

Wanneer is herstelcoaching en re-integratie aan de orde?

Afhankelijk van de analyse kan er redelijkerwijs gekeken worden naar hoelang het herstel en de re-integratie duurt:

Vermoeidheid: Men is bij een normale werkweek ’s avonds vermoeid, staat moeilijker op, is wat humeurig, heeft minder overzicht en heeft de eerste dag in het weekend nodig om te herstellen. Meestal geen uitval, het herstel kost dagen.

Overbelast: De vermoeidheid wordt erger, leuke dingen worden afgezegd, gevoel dat alles te veel wordt, stressklachten worden erger, concentratie wordt minder. Er is één week vakantie nodig om te herstellen. Meestal geen of gedeeltelijk uitval. Hier is interventie stressmanagement aan te raden.

Overspannenheid: Er komen steeds meer spanningen, alles wordt moeten, leuke dingen kunnen niet meer, slaapproblemen worden erger, men voelt zich niet meer uitgerust, alles wordt chaotisch, men wordt cynisch en afstandelijk. Meestal geheel of gedeeltelijke uitval. Hier is herstelcoaching van bij benadering 3 maanden en re-integratie van 2 maanden aan de orde.

Burn-out: uitputting en negatieve emoties hebben de overhand, veel gewone zaken kosten moeite zoals lezen, organiseren lukt niet meer, iets doen lukt niet, er is geen uitzicht of hoop op verbetering. Uitval is aan de orde. Hier zal herstelcoaching een half jaar plus re-integratie minimaal 3 maanden tot een half jaar kunnen duren.

Hoe verloopt het herstel en re-integratieproces bij een werknemer met een burn-out?

De eerste periode van uitval

De spanningen zijn zo opgelopen dat het lichaam voortdurend in de alarmstand staat. Zowel fysiek als mentaal wordt er uitputting ervaren en alles schreeuwt om rust. Emoties worden versterkt, spieren gespannen en de concentratie is waardeloos. Men ervaart het vaak als een enorm falen dat dit gebeurt en verliest het zelfvertrouwen: vrijwel niks lukt meer en alles is zwaar en moeilijk. Zelfs ontspannen en rust nemen, waaraan behoefte is, lukt niet meer.  

Begrijpen en accepteren

In de eerste fase is het belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt en aanvaarden dat dit zo is. Dit is nog best lastig: meestal is het moeilijk om informatie op te nemen, dus is het zaak alles in kleine delen te presenteren. In deze fase is het ook belangrijk om tot rust te komen. Niet door niets te doen maar door (lichte) inspanning en ontspanning af te wisselen.  Een dagindeling maken waarbij dit wordt afgewisseld kan helpen. Rust houden en wel in beweging blijven is belangrijk. Bijvoorbeeld door: opstaan, ontbijten, wandelen, muziek luisteren, boodschappen doen, ademhalingsoefening, koken.

Energie opbouwen

Energie opbouwen is de volgende fase van herstel. Door het programma (zoals hierboven beschreven) van inspanning – en ontspanning verder uit te breiden en op te bouwen komt de energie weer langzaam terug. Geleidelijk opbouwen is belangrijk en de verleiding weerstaan om niet meteen te veel te doen, want daar moet men meestal voor boeten met een terugval en extra hersteldagen.

Onderzoeken

Als het energieniveau is verbeterd en de concentratie laat het toe is het tijd om naar de oorzaken te kijken. Aan de hand daarvan kan coaching op thema’s die spelen in gang worden gezet. Persoonlijke effectiviteit wordt daarmee vergroot naar aanleiding van de persoonlijke doelen die zijn gemaakt en die bijdragen aan ander, effectiever gedrag. Op deze wijze is er sprake van post-burn-out en persoonlijke groei.

Oplossingen

Het uitvoeren van de doelstellingen kan worden toegepast in de werk- en privésituaties. Ook in deze fase kan de coach begeleiden en feedback geven zodat de gedragsverandering duurzaam wordt geïmplementeerd. De coach draagt bij aan het herstelplan voor energie, stress herkennen en hanteren, in- en ontspanning afwisselen en de kans op terugval verminderen.

Re-integratiefase

Het herstel wordt steeds stabieler, nieuwe gewoontes door afwisselen van inspanning en rust worden een automatisch patroon, daardoor gaat werken ook steeds beter. Rustig opbouwen is belangrijk zodat deze verandering geleidelijk kan worden ingevoerd. De coach geeft feedback in deze fase, evalueert en geeft nuttig tips hoe de re-integratie rustig uit te bouwen. Dit alles gaat in goede samenspraak met de werkgever.

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de re-integratie van je werknemer?

Voor de werkgever is een uitgevallen werknemer vaak ongrijpbaar. Het is moeilijk te weten hoe te faciliteren en wat helpt voor herstel en terugkeer en wat juist tegenwerkt. Belangrijk om te weten is dat de doelstelling voor beide partijen vaak dezelfde is: een werknemer wil meestal graag weer werken en de werkgever wil de werknemer graag weer terug.

Begrip tonen

De eerste stap is om in gesprek te gaan met elkaar, te luisteren, begrip te tonen voor de ontstane situatie en te benadrukken dat de werknemer er niet alleen voor staat en op ondersteuning kan rekenen. Re-integratie is een gezamenlijke inspanning van werknemer en werkgever met hetzelfde doel: weer verder samenwerken.  

Geen druk uitoefenen

Werknemers die uitvallen met burn-outverschijnselen voelen zich vaak faalangstig: hun lijf heeft hen in de steek gelaten en ze weten niet meer waarop ze kunnen vertrouwen. Het liefst willen ze zo snel mogelijk weer terug en aan het werk. Als er vanuit de werkgever druk wordt uitgeoefend werkt dit vaak averechts. Het kan leiden tot onbegrip, meer stress en zelfs tot conflicten. In plaats daarvan is het zaak samen in gesprek te gaan en samen (in overleg met de bedrijfsarts) een passend re-integratieplan te maken.

Snel ingrijpen

Snel in gesprek gaan is dus belangrijk: hoe langer er radiostilte is, hoe meer werknemer en werkgever uit elkaar groeien. De drempel tot terugkeer van de werknemer wordt dan steeds groter. Het aanbieden van ondersteuning door een ervaren coach is aan te bevelen.  Ook als de werknemer hulp heeft gezocht in het reguliere circuit, kan een coach ter overbrugging van de wachtlijst worden ingezet. Een coach biedt ook ondersteuning bij het toepassen van de nieuwe inzichten op de werkvloer.

Herstelproces

De behoefte aan het contact hebben met het werk kan voor een werknemer tijdens het herstel variëren. Daarom is het in deze fase belangrijk wel contact te hebben, te luisteren, interesse te tonen en vooral te vragen wat er vanuit de werknemer als mogelijke haalbare stappen wordt gezien.

Tijdens de re-integratie

Ook hier is de gezamenlijkheid het belangrijkste. Blijf in gesprek met elkaar, ga samen op zoek naar wat er mogelijk is. Als het onduidelijk blijft benadruk dan dat uitproberen mag en als iets niet lukt er weer kan worden teruggeschakeld. Het is raadzaam om samen met de begeleidende coach te overleggen in een 3-gesprek en advies te vragen aan de bedrijfsarts om de afstemming van het hele proces te waarborgen.

Programma herstelcoaching en re-integratie 2e spoor

Voor werknemers met stressklachten, overspannenheid of burn-out hebben wij speciale herstelcoaching en een re-integratieprogramma dat zich richt op duurzaam herstel. Als de werknemer onvoldoende is hersteld heeft re-integratie niet zo veel zin. Maar na enig herstel is het van belang te gaan werken aan re-integratie. Tijdens het herstel kan al gekeken worden naar werk wat passend is. Dat doen we bij Xynthesis met het ontwikkelen van een loopbaanprofiel (persoonlijke profilering). Vervolgens kan er ook alvast gekeken worden naar de werkomgeving. Als de werknemer eraan toe is kan er gekeken worden naar re-integratie bij huidige werkgever (1e spoor) of bij een andere werkgever (2e spoor).

Herstelcoaching

Bij stressklachten, overspannenheid of burn-out, of er sprake is van uitgeval bij het werk of niet, herstelcoaching is essentieel. Goede ondersteuning is gericht op het maken van een analyse, inzichten bieden, emoties in balans brengen, energiehuishouding reguleren en een plan maken hoe zaken anders te gaan doen. Dit om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen en persoonlijke effectiviteit duurzaam te vergroten.

Samenvattend ondersteunt de herstelcoach je bij

 • Analyse van de ontstane situatie en herstelplan maken.
 • Coaching op stress en persoonlijke thema’s.
 • Het implementeren van je persoonlijke groei en terugvalpreventie.
 • Terugkeer en opbouw naar werk.
 • Loopbaaninventarisatie en indien gewenst loopbaankoers bijstellen.

Analyse van de onstane situatie en herstelplan maken

In de eerste fase wordt er samen met de coach een analyse van de ontstane situatie en een herstelplan gemaakt: wat heeft iemand emotioneel, fysiek en mentaal nodig om weer in balans te komen en vitaal te worden.  Er worden technieken aangeboden om te leren ontspannen, stress en onrust te managen en de vitaliteit op te bouwen.

Coaching op stress en persoonlijke thema’s

In de tweede fase, als de vitaliteit al iets is verbeterd, wordt er gezocht naar de triggers die de stressreactie geven en waar die vandaan komen. Er worden manieren aangeleerd om deze te beïnvloeden of te accepteren. Men leert om te gaan met stress en bijkomende emoties. Verder wordt er gezocht naar de positieve bronnen, waar iemand energie van krijgt zodat deze bewust ingezet kunnen worden.

Het implementeren van persoonlijke groei en terugvalpreventie

In de derde fase, als het herstel steeds verder vordert en er meer balans is, wordt er gekeken naar de in de persoon gelegen factoren. Coaching op het gebied van grenzen hanteren, assertiviteit, perfectionisme, zelfvertrouwen, plannen en prioriteiten stellen kunnen aan de orde komen indien ze relevant zijn.

Loopbaaninventarisatie en indien gewenst loopbaankoers bijstellen

Loopbaaninventarisatie is ook een belangrijk onderdeel van het terugkeerproces: hoe past het werk of hoe kan het werk meer passend gemaakt worden. De herstelcoach ondersteunt bij deze analyses, bij weer aan het werk gaan en/of werkuren opbouwen, terugvalpreventie en alle inzichten implementeren zodat er weer duurzaam en vitaal gewerkt kan worden.

Deze fases kunnen deels tegelijkertijd worden ingezet, dat wordt in samenspraak met de coach afgestemd.

Re-integratie 2e-spoorprogramma

Werk dat nu past

Het is voor ons een uitdaging om samen de werknemer uit te gaan vinden wat voor werk er binnen de persoonlijke huidige mogelijkheden past. We vinden het belangrijk dat dat werk is waar plezier aan beleefd wordt en waar voldoening uit gehaald kan worden.  Werk waarin men zich gewaardeerd voelt en wat men dus langer wil blijven doen.

We beginnen een traject met het ontwikkelen van een passend loopbaanprofiel. Dit geeft houvast om keuzes te maken en weer nieuw perspectief te creëren.

Re-integratie is maatwerk

Samen met onze coach wordt er gekeken naar wat nodig en/of noodzakelijk is. De volgende modules worden doorlopen:

 • Aandacht voor zelfkennis, zelfvertrouwen en motivatie
 • Heroriëntatie op werk: Wat wil en kan iemand, wat zijn unieke talenten?
 • Inzicht in de vraag: Waar liggen kansen op de arbeidsmarkt en hoe deze te benaderen?
 • Hoe en via welke zoekkanalen kan de markt onderzocht worden? (jobhunten, netwerken etc.)?
 • Hoe kan met solliciteren en presenteren in netwerken en bij werkgevers?

   Xynthesis werkt met interactieve online-programma’s die bestaan uit testen en oefeningen, ondersteund door praktijkvoorbeelden, met inzichten van coaches en inspirerende filmpjes.

Xynthesis re-integratie staat voor:

 • 100% sluitend dossier
 • Persoonlijke en daadkrachtige coaching voor vitaliteit en perspectief in werk.
 • Ervaren gecertificeerde coaches geven feedback, denken mee en adviseren
 • Aandacht voor verlies, Energiebalans, zelfvertrouwen, zelfkennis en motivatie.
  Kennispartner wetgeving re-integratie tweede spoor
 • Trajecten op maat, te typeren als persoonlijk en resultaatgericht
 • Interactieve online-tools bieden je kennis en inzicht, met de coach ga je de diepte in.
 • Een goede match tussen jou en de coach, voor echt contact, veiligheid en vertrouwen.
 • Hoogwaardige begeleiding voor mbo-, hbo-, en wo-niveau.
 • Wij hebben circa 35 locaties verspreid over Nederland

Yvonne

Als registerpsycholoog NIP Arbeid & Gezondheid begeleid ik vaak mensen met stress- en burn-outklachten. In de coaching gaan we samen zoeken naar wat voor jou werkt om weer in balans en krachtig te worden. Om fysiek meer in balans te komen is een afwisseling van rust en inspanning nodig. Bijvoorbeeld door wandelen, yoga, mediteren, pottenbakken af te wisselen met rust en goed voor jezelf zorgen (eet- en slaappatroon). Als de fysieke balans door rust en rustige inspanning aan het herstellen is komt het mentale gedeelte aan bod.

Daarin kijken we naar welke gedragspatronen je hebt ontwikkeld die op korte termijn wel werkten, maar op langere termijn niet, zoals kritisch perfectionisme, alles willen controleren, iedereen te vriend willen houden. We kijken naar de herkomst van deze patronen en hoe je je voordeel eruit kunt halen.

Bernadette

Stressklachten die tot een burn-out kunnen leiden komen helaas veel voor. Te veel of langdurig stress kan lichamelijke en mentale klachten veroorzaken zoals moeheid, sterke emoties die uit balans zijn, veel piekeren, gespannen spieren, slechte concentratie, heel veel, of juist niet meer kunnen slapen.

Om weer te herstellen en balans te vinden begeleid ik mensen volgens het drie-fasen model van Hilde Bolt. Na een uitgebreide intake laat ik je eerst stil staan, alvorens je je hardnekkige patronen gaat onderzoeken, gaat loslaten en je leven anders vorm gaat geven. Hierbij maak ik ook gebruik van een coachingstechniek als de Sedona Loslaatmethode. Deze methode is een zeer effectieve manier om belemmerende gedachten, ervaringen, patronen, emoties, gevoelens, stress, spanningen en nog veel meer, los te laten.

Het resultaat is dat je inzicht krijgt in jouw hardnekkige patronen en gewoontes en weet hier anders mee om te gaan.  Je kan signalen herkennen en hiernaar luisteren. Ook leer je je triggers en stressgevers te herkennen en weet hoe je deze kunt ombuigen zodat je beter voor jezelf kunt zorgen door inspanning met ontspanning af te wisselen en de juiste balans voor jezelf te vinden.

Lutbert

 Ruim twintig jaar geleden ben ik begonnen met het begeleiden van mensen met langdurige stress-klachten en burn-out. Inmiddels heb ik een schat aan ervaring opgebouwd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met wat we ‘burn-out klachten’ zijn gaan noemen. Aangezien ieder persoon uniek is, besteed ik veel aandacht aan de individuele behoeften van iedere cliënt. Graag maak ik daarbij ook gebruik van mijn ervaring met lichaamswerk en ervaring als meditatiebegeleider. Ieder mens is uniek en ieders pad naar herstel na burn-out is net zo uniek. Onbewuste reacties bewust maken, handvatten onderzoeken om zelf weer de regie in handen te nemen, met compassie kijken naar je eigen, soms hardnekkige, ongezonde patronen en die vervolgens bewust veranderen, daar ligt voor mij de uitdaging die ik graag samen met jou aanga.

Als er sprake is van traumatisering, die herstel belemmert, dan bespreek ik dat graag en maak desgewenst gebruik van een uitgebreid netwerk van erkende (VEN) EMDR-therapeuten.

Vivian

In mijn aanpak van stress richt ik me op het verminderen van opgebouwde druk en fysieke klachten. Met behulp van mindfulness en aikido help ik mensen om meer in het moment te zijn. Om steeds één stap tegelijk te zetten, maar ook om te onderzoeken welke gedachten nu precies die druk veroorzaken.

Ons lijf is een belangrijk instrument om te leren ervaren wanneer we over onze grenzen gaan. Leren luisteren naar ons innerlijk kompas en onze fysieke sensaties, helpt om grenzen te herkennen. Vervolgens is het belangrijk om deze grenzen ook duidelijk aan te geven aan de omgeving om ons heen.

Tot slot is het belangrijk om regie te nemen over je eigen koers, om te blijven sturen op je eigen waarden, dat wat voor ons belangrijk is. Dat zorgt ervoor dat keuzes maken, en ook voor jezelf kiezen makkelijker wordt. En misschien kom je erachter dat jouw bestemming een andere is dan je jezelf hebt voorgehouden en is het tijd voor een koerswijziging.

Wilma

Bij mij is de specialiteit op het gebied van vitaliteit, burn-out en stressmanagement geboren uit grote interesse voor dit onderwerp en mijn drive om zelf gezond en in evenwicht te leven. Ik zie in het dagelijks leven dat veel mensen zichzelf (onbewust) voorbijlopen. Het voortdurend over de eigen grenzen heengaan in combinatie met een onevenwichtige balans tussen inspanning en ontspanning kan ertoe leiden dat mensen overspannen raken en zelfs burn-out klachten krijgen.

Voor herstel-coaching zet ik verschillende instrumenten in voor grenzenbeheer en persoonlijkheidskenmerken, stressreductie/veerkrachttraining en kernkwadranten. Het is een proces van bewustwording: je krijgt antwoorden op de vragen hoe stress én veerkracht bij jou tot uiting komen, hoe je fysiologie werkt en vooral wat je er zelf aan kunt doen. Ik zoom in op patronen en ontrafel deze samen met jou. Je krijgt tijdens het traject handreikingen en toetst wat werkt. Het is een proces van verkennen, herkennen en erkennen.

Roos

Ik werk vanuit een holistische aanpak bij stress en burn-out. Het accepteren van je eigen grenzen, het opnieuw leren luisteren naar lichaamssignalen en daarmee omgaan is vaak het eerste begin van lichaamsbewustwording. Het zelfhelende vermogen is enorm als het op de juiste manier wordt aangesproken en dat ligt vaak opgeslagen in het onbewuste, in je lijf, je innerlijke weten. Dit raakt op de diepere laag aan de kern. Ik begeleid je om weer contact te maken met jezelf, je lichaam, en je krijgt handvatten om te ontspannen en om te gaan met jezelf en je ongemak. Hierdoor leer je jezelf beter kennen en voelen zodat je jezelf leert ondersteunen en antwoorden uit jezelf krijgt die inzicht geven en bewustwording. Juist omdat deze uit jezelf komen beklijven ze en werkt het transformerend zodat je nieuwe keuzes kan maken en leert dingen anders te doen.

Stresshantering, uitspreken van gevoelens, leren ontspannen, keuzes maken, en onderhoud voor jezelf komen tevens aan bod in de begeleiding.

Evelyn

 Als vitaliteitscoach ben ik gespecialiseerd in stress- en burn-outklachten en begeleid ik veelal mensen met klachten door langdurige overbelasting van het stresssysteem of ook door langdurige negatieve stress. Deze overbelasting kan diverse oorzaken hebben, zoals werk, privéomstandigheden of een combinatie daarvan, maar ook een langdurige ziekte of beschadiging van de hersenen kan het stresssysteem overbelasten.

Overbelasting uit zich in fysieke/energetische en ook psychische klachten. In beweging op een wijze die past bij de overbelasting neem ik je mee naar buiten, liefst in het bos en gaan we wandelen. Wandelen is een heilzame werkwijze, een natuurlijke stressverlager. Het is g­oed voor de werking van het brein, het zorgt voor de aanmaak van neurotransmitters zoals dopamine, en­­dorfine en serotonine. Naast coachende gesprekken doen we ook oefeningen om te voelen en ervaren, inzichten te krijgen, bewust te worden, te herstellen en ook om nieuwe patronen aan te leren.

 

Meer informatie of advies over herstelcoaching en/of re-integratie 2e spoor?

In een vrijblijvend telefonisch gesprek kijken we naar je situatie, de mogelijke herintredingsscenario’s en doen we een voorstel voor een coach waarvan wij denken dat die goed bij je past. Met hem of haar kun je vervolgens vrijblijvend kennismaken en nader ingaan op het traject.