088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Burn-out, herstel en re-integratie 1e of 2e spoor

Grip op en vertrouwen in functioneren.

Burn-out of burn-outklachten zijn voor zowel de werknemer als voor de werkgever een uitdaging om mee om te gaan. Het is in beider belang een zo goed mogelijke weg naar herstel en terugkeer te realiseren.

 • De werknemer wil zich het liefst weer goed voelen om door te kunnen gaan met werken. Burn-outklachten zoals heftige emoties, vermoeidheid, frustratie, schuldgevoelens, slapeloosheid en slechte concentratie, belemmeren het werken vaak gedeeltelijk of helemaal. Herstelcoaching biedt ondersteuning bij herstel zodat de werknemer in een verbeterde versie van zichzelf kan terugkeren of doorwerken
 • De werkgever ziet een waardevolle kracht uitvallen die vaak veel en goed werk verzet. Als klachten zich een lange tijd opbouwen zonder dat er ondersteuning wordt geboden kan terugkeer naar werk een langdurige zaak worden. Dit varieert van vier maanden tot langer dan een jaar, er zijn veel individuele verschillen. Tijdig inzetten van interventies verlaagd de verzuimkosten en verzuimduur aanzienlijk

Communicatie over herstel en re-integratie

Een re-integratieproces vraagt om een individuele aanpak. Omdat de verwachtingen over en weer vaak onduidelijk zijn, is de communicatie tussen werkgever en werknemer van groot belang. Als uitgangspunt wordt er een goede analyse gemaakt om op basis daarvan een re-integratietraject te plannen (trajectplan). Dat geeft houvast en een basis om de voortgang te monitoren. De herstelcoaching werkt op basis van een trajectplan naar herstel en re-integratie.

Herstel en re-integratie Coaches van Xynthesis

Xynthesis is een middelgroot re-integratiebureau gespecialiseerd in het coachen van medewerkers met stress en burn-outklachten.

Wij bieden:

 • Preventieve begeleiding: als de werknemer nog geheel of gedeeltelijk werkt.
 • Begeleiding bij volledige uitval: re-integreren.

Onze senior re-integratiecoaches, herstelcoaches en arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met het begeleiden en re-integreren van medewerkers binnen de organisatie (1e spoor) en buiten de organisatie (2e spoor).

Wanneer is herstelcoaching en re-integratie aan de orde?

Afhankelijk van de analyse kan er redelijkerwijs gekeken worden naar hoelang het herstel en de re-integratie duurt:

Vermoeidheid: Men is bij een normale werkweek ’s avonds vermoeid, staat moeilijker op, is wat humeurig, heeft minder overzicht en heeft de eerste dag in het weekend nodig om te herstellen. Meestal geen uitval, het herstel kost dagen.

Overbelast: De vermoeidheid wordt erger, leuke dingen worden afgezegd, gevoel dat alles te veel wordt, stressklachten worden erger, concentratie wordt minder. Er is één week vakantie nodig om te herstellen. Meestal geen of gedeeltelijk uitval. Hier is interventie stressmanagement aan te raden.

Overspannenheid: Er komen steeds meer spanningen, alles wordt moeten, leuke dingen kunnen niet meer, slaapproblemen worden erger, men voelt zich niet meer uitgerust, alles wordt chaotisch, men wordt cynisch en afstandelijk. Meestal geheel of gedeeltelijke uitval. Hier is herstelcoaching van bij benadering 3 maanden en re-integratie van 2 maanden aan de orde.

Burn-out: uitputting en negatieve emoties hebben de overhand, veel gewone zaken kosten moeite zoals lezen, organiseren lukt niet meer, iets doen lukt niet, er is geen uitzicht of hoop op verbetering. Uitval is aan de orde. Hier zal herstelcoaching een half jaar plus re-integratie minimaal 3 maanden tot een half jaar kunnen duren.

Hoe verloopt het herstel en re-integratieproces bij een werknemer met een burn-out?

De eerste periode van uitval

De spanningen zijn zo opgelopen dat het lichaam voortdurend in de alarmstand staat. Zowel fysiek als mentaal wordt er uitputting ervaren en alles schreeuwt om rust. Emoties worden versterkt, spieren gespannen en de concentratie is waardeloos. Men ervaart het vaak als een enorm falen dat dit gebeurt en verliest het zelfvertrouwen: vrijwel niks lukt meer en alles is zwaar en moeilijk. Zelfs ontspannen en rust nemen, waaraan behoefte is, lukt niet meer.  

Begrijpen en accepteren

In de eerste fase is het belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt en aanvaarden dat dit zo is. Dit is nog best lastig: meestal is het moeilijk om informatie op te nemen, dus is het zaak alles in kleine delen te presenteren. In deze fase is het ook belangrijk om tot rust te komen. Niet door niets te doen maar door (lichte) inspanning en ontspanning af te wisselen.  Een dagindeling maken waarbij dit wordt afgewisseld kan helpen. Rust houden en wel in beweging blijven is belangrijk. Bijvoorbeeld door: opstaan, ontbijten, wandelen, muziek luisteren, boodschappen doen, ademhalingsoefening, koken.

Energie opbouwen

Energie opbouwen is de volgende fase van herstel. Door het programma (zoals hierboven beschreven) van inspanning – en ontspanning verder uit te breiden en op te bouwen komt de energie weer langzaam terug. Geleidelijk opbouwen is belangrijk en de verleiding weerstaan om niet meteen te veel te doen, want daar moet men meestal voor boeten met een terugval en extra hersteldagen.

Onderzoeken

Als het energieniveau is verbeterd en de concentratie laat het toe is het tijd om naar de oorzaken te kijken. Aan de hand daarvan kan coaching op thema’s die spelen in gang worden gezet. Persoonlijke effectiviteit wordt daarmee vergroot naar aanleiding van de persoonlijke doelen die zijn gemaakt en die bijdragen aan ander, effectiever gedrag. Op deze wijze is er sprake van post-burn-out en persoonlijke groei.

Oplossingen

Het uitvoeren van de doelstellingen kan worden toegepast in de werk- en privésituaties. Ook in deze fase kan de coach begeleiden en feedback geven zodat de gedragsverandering duurzaam wordt geïmplementeerd. De coach draagt bij aan het herstelplan voor energie, stress herkennen en hanteren, in- en ontspanning afwisselen en de kans op terugval verminderen.

Re-integratiefase

Het herstel wordt steeds stabieler, nieuwe gewoontes door afwisselen van inspanning en rust worden een automatisch patroon, daardoor gaat werken ook steeds beter. Rustig opbouwen is belangrijk zodat deze verandering geleidelijk kan worden ingevoerd. De coach geeft feedback in deze fase, evalueert en geeft nuttig tips hoe de re-integratie rustig uit te bouwen. Dit alles gaat in goede samenspraak met de werkgever.

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de re-integratie van je werknemer?

Voor de werkgever is een uitgevallen werknemer vaak ongrijpbaar. Het is moeilijk te weten hoe te faciliteren en wat helpt voor herstel en terugkeer en wat juist tegenwerkt. Belangrijk om te weten is dat de doelstelling voor beide partijen vaak dezelfde is: een werknemer wil meestal graag weer werken en de werkgever wil de werknemer graag weer terug.

Begrip tonen

De eerste stap is om in gesprek te gaan met elkaar, te luisteren, begrip te tonen voor de ontstane situatie en te benadrukken dat de werknemer er niet alleen voor staat en op ondersteuning kan rekenen. Re-integratie is een gezamenlijke inspanning van werknemer en werkgever met hetzelfde doel: weer verder samenwerken.  

Geen druk uitoefenen

Werknemers die uitvallen met burn-outverschijnselen voelen zich vaak faalangstig: hun lijf heeft hen in de steek gelaten en ze weten niet meer waarop ze kunnen vertrouwen. Het liefst willen ze zo snel mogelijk weer terug en aan het werk. Als er vanuit de werkgever druk wordt uitgeoefend werkt dit vaak averechts. Het kan leiden tot onbegrip, meer stress en zelfs tot conflicten. In plaats daarvan is het zaak samen in gesprek te gaan en samen (in overleg met de bedrijfsarts) een passend re-integratieplan te maken.

Snel ingrijpen

Snel in gesprek gaan is dus belangrijk: hoe langer er radiostilte is, hoe meer werknemer en werkgever uit elkaar groeien. De drempel tot terugkeer van de werknemer wordt dan steeds groter. Het aanbieden van ondersteuning door een ervaren coach is aan te bevelen.  Ook als de werknemer hulp heeft gezocht in het reguliere circuit, kan een coach ter overbrugging van de wachtlijst worden ingezet. Een coach biedt ook ondersteuning bij het toepassen van de nieuwe inzichten op de werkvloer.

Herstelproces

De behoefte aan het contact hebben met het werk kan voor een werknemer tijdens het herstel variëren. Daarom is het in deze fase belangrijk wel contact te hebben, te luisteren, interesse te tonen en vooral te vragen wat er vanuit de werknemer als mogelijke haalbare stappen wordt gezien.

Tijdens de re-integratie

Ook hier is de gezamenlijkheid het belangrijkste. Blijf in gesprek met elkaar, ga samen op zoek naar wat er mogelijk is. Als het onduidelijk blijft benadruk dan dat uitproberen mag en als iets niet lukt er weer kan worden teruggeschakeld. Het is raadzaam om samen met de begeleidende coach te overleggen in een 3-gesprek en advies te vragen aan de bedrijfsarts om de afstemming van het hele proces te waarborgen.

Programma herstelcoaching en re-integratie 2e spoor

Voor werknemers met stressklachten, overspannenheid of burn-out hebben wij speciale herstelcoaching en een re-integratieprogramma dat zich richt op duurzaam herstel. Als de werknemer onvoldoende is hersteld heeft re-integratie niet zo veel zin. Maar na enig herstel is het van belang te gaan werken aan re-integratie. Tijdens het herstel kan al gekeken worden naar werk wat passend is. Dat doen we bij Xynthesis met het ontwikkelen van een loopbaanprofiel (persoonlijke profilering). Vervolgens kan er ook alvast gekeken worden naar de werkomgeving. Als de werknemer eraan toe is kan er gekeken worden naar re-integratie bij huidige werkgever (1e spoor) of bij een andere werkgever (2e spoor).

Herstelcoaching

Bij stressklachten, overspannenheid of burn-out, of er sprake is van uitgeval bij het werk of niet, herstelcoaching is essentieel. Goede ondersteuning is gericht op het maken van een analyse, inzichten bieden, emoties in balans brengen, energiehuishouding reguleren en een plan maken hoe zaken anders te gaan doen. Dit om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen en persoonlijke effectiviteit duurzaam te vergroten.

Samenvattend ondersteunt de herstelcoach je bij

 • Analyse van de ontstane situatie en herstelplan maken.
 • Coaching op stress en persoonlijke thema’s.
 • Het implementeren van je persoonlijke groei en terugvalpreventie.
 • Terugkeer en opbouw naar werk.
 • Loopbaaninventarisatie en indien gewenst loopbaankoers bijstellen.

Analyse van de onstane situatie en herstelplan maken

In de eerste fase wordt er samen met de coach een analyse van de ontstane situatie en een herstelplan gemaakt: wat heeft iemand emotioneel, fysiek en mentaal nodig om weer in balans te komen en vitaal te worden.  Er worden technieken aangeboden om te leren ontspannen, stress en onrust te managen en de vitaliteit op te bouwen.

Coaching op stress en persoonlijke thema’s

In de tweede fase, als de vitaliteit al iets is verbeterd, wordt er gezocht naar de triggers die de stressreactie geven en waar die vandaan komen. Er worden manieren aangeleerd om deze te beïnvloeden of te accepteren. Men leert om te gaan met stress en bijkomende emoties. Verder wordt er gezocht naar de positieve bronnen, waar iemand energie van krijgt zodat deze bewust ingezet kunnen worden.

Het implementeren van persoonlijke groei en terugvalpreventie

In de derde fase, als het herstel steeds verder vordert en er meer balans is, wordt er gekeken naar de in de persoon gelegen factoren. Coaching op het gebied van grenzen hanteren, assertiviteit, perfectionisme, zelfvertrouwen, plannen en prioriteiten stellen kunnen aan de orde komen indien ze relevant zijn.

Loopbaaninventarisatie en indien gewenst loopbaankoers bijstellen

Loopbaaninventarisatie is ook een belangrijk onderdeel van het terugkeerproces: hoe past het werk of hoe kan het werk meer passend gemaakt worden. De herstelcoach ondersteunt bij deze analyses, bij weer aan het werk gaan en/of werkuren opbouwen, terugvalpreventie en alle inzichten implementeren zodat er weer duurzaam en vitaal gewerkt kan worden.

Deze fases kunnen deels tegelijkertijd worden ingezet, dat wordt in samenspraak met de coach afgestemd.

Re-integratie 2e-spoorprogramma

Werk dat nu past

Het is voor ons een uitdaging om samen de werknemer uit te gaan vinden wat voor werk er binnen de persoonlijke huidige mogelijkheden past. We vinden het belangrijk dat dat werk is waar plezier aan beleefd wordt en waar voldoening uit gehaald kan worden.  Werk waarin men zich gewaardeerd voelt en wat men dus langer wil blijven doen.

We beginnen een traject met het ontwikkelen van een passend loopbaanprofiel. Dit geeft houvast om keuzes te maken en weer nieuw perspectief te creëren.

Re-integratie is maatwerk

Samen met onze coach wordt er gekeken naar wat nodig en/of noodzakelijk is. De volgende modules worden doorlopen:

 • Aandacht voor zelfkennis, zelfvertrouwen en motivatie
 • Heroriëntatie op werk: Wat wil en kan iemand, wat zijn unieke talenten?
 • Inzicht in de vraag: Waar liggen kansen op de arbeidsmarkt en hoe deze te benaderen?
 • Hoe en via welke zoekkanalen kan de markt onderzocht worden? (jobhunten, netwerken etc.)?
 • Hoe kan met solliciteren en presenteren in netwerken en bij werkgevers?

   Xynthesis werkt met interactieve online-programma’s die bestaan uit testen en oefeningen, ondersteund door praktijkvoorbeelden, met inzichten van coaches en inspirerende filmpjes.

Xynthesis re-integratie staat voor:

 • 100% sluitend dossier
 • Persoonlijke en daadkrachtige coaching voor vitaliteit en perspectief in werk.
 • Ervaren gecertificeerde coaches geven feedback, denken mee en adviseren
 • Aandacht voor verlies, Energiebalans, zelfvertrouwen, zelfkennis en motivatie.
  Kennispartner wetgeving re-integratie tweede spoor
 • Trajecten op maat, te typeren als persoonlijk en resultaatgericht
 • Interactieve online-tools bieden je kennis en inzicht, met de coach ga je de diepte in.
 • Een goede match tussen jou en de coach, voor echt contact, veiligheid en vertrouwen.
 • Hoogwaardige begeleiding voor mbo-, hbo-, en wo-niveau.
 • Wij hebben circa 35 locaties verspreid over Nederland

Meer informatie of advies over herstelcoaching en/of re-integratie 2e spoor?

In een vrijblijvend telefonisch gesprek kijken we naar je situatie, de mogelijke herintredingsscenario’s en doen we een voorstel voor een coach waarvan wij denken dat die goed bij je past. Met hem of haar kun je vervolgens vrijblijvend kennismaken en nader ingaan op het traject.