088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Wat is re-integratie spoor 2?

 

Re-integratie spoor 2, ook wel bekend als tweede spoor re-integratie, is een cruciale fase in het proces van werknemers die langdurig ziek zijn geweest en niet kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke functie of werkplek binnen het bedrijf. Deze activiteit wordt ingezet als een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet in staat is om zijn of haar werk bij de huidige werkgever te hervatten. Het is dan van essentieel belang om een traject te starten dat gericht is op het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Re-integratie spoor 2 speelt een belangrijke rol in het Nederlandse arbeidsmarktbeleid, gericht op het ondersteunen van werknemers die langdurig ziek zijn geweest bij het vinden van passend werk buiten hun eigen organisatie. Dit traject treedt in werking wanneer een werknemer na een jaar ziekte nog steeds niet in staat is om terug te keren naar zijn of haar oude functie of werkplek binnen het bedrijf. In deze tekst gaan we dieper in op de verschillende aspecten van re-integratie spoor 2 en de belangrijke rol die het speelt in het re-integratieproces.

Doel van re-integratie spoor 2

Het doel van re-integratie spoor 2 is tweeledig. Enerzijds is het gericht op het welzijn van de werknemer door hen perspectief te bieden op het hervatten van werk. Anderzijds beoogt het de kosten voor werkgevers en de maatschappij te beperken door een snellere terugkeer naar werk en duurzame re-integratie te bevorderen. 

Re-integratie Spoor 2 is maatwerk

Een van de kernprincipes van re-integratie spoor 2 is maatwerk. Elk individu heeft zijn eigen achtergrond, kwaliteiten, vaardigheden en gezondheidssituatie. Maatwerk houdt in dat er een persoonlijk re-integratieplan wordt opgesteld, dat rekening houdt met de specifieke behoeften en mogelijkheden van de werknemer. Dit kan variëren van het volgen van trainingen en bijscholing tot het aanpassen van werkuren of taken om tegemoet te komen aan de gezondheidstoestand van de werknemer.

Samenwerking

Een ander belangrijk aspect van re-integratie spoor 2 is de samenwerking tussen verschillende partijen. Naast de werknemer en de werkgever zijn dit onder andere arbodiensten, re-integratiebureaus, en het UWV. Een goede communicatie en samenwerking tussen deze partijen zijn essentieel om het re-integratietraject soepel te laten verlopen en de betrokkenheid van alle partijen te waarborgen.

 

De verschillende fasen en aspecten van een re-integratietraject spoor 2

Succesfactoren

Succesvolle re-integratie spoor 2-trajecten worden gekenmerkt door een aantal factoren. Ten eerste is een positieve en ondersteunende benadering van cruciaal belang. Werknemers hebben vaak te maken gehad met uitdagingen en onzekerheden tijdens hun ziekteperiode, en het is belangrijk om hen te motiveren en te ondersteunen bij hun terugkeer naar werk.

Daarnaast is het van belang dat er voldoende begeleiding en ondersteuning wordt geboden gedurende het hele traject. Dit kan variëren van regelmatige gesprekken met een re-integratiecoach tot toegang tot trainingen en workshops die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Externe factoren

Het succes van re-integratie spoor 2 kan ook afhangen van externe factoren, zoals de economische situatie en de beschikbaarheid van passende vacatures binnen de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kan het nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen, zoals het creëren van aangepaste werkplekken of het bieden van subsidies aan werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Conclusie

Re-integratie spoor 2 is een essentieel onderdeel van het Nederlandse arbeidsmarktbeleid, dat gericht is op het ondersteunen van werknemers die langdurig ziek zijn geweest bij het vinden van passend werk buiten hun eigen organisatie. Met maatwerk, samenwerking en ondersteuning kunnen deze werknemers weer een waardevolle bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel.

Re-integratie spoor 2 coaches van Xynthesis

De 2e spoor re-integratiecoaches van Xynthesis komen uit diverse sectoren en hebben daardoor een brede kijk op en ervaring in de arbeidsmarkt. Door de vele re-integratie trajecten die wij hebben gedaan begrijpen we goed in wat voor situatie je zit én weten we welke stappen je kan maken binnen en buiten het de sector.

Een belangrijk aspect van het werk van een re-integratiecoach is het bieden van emotionele ondersteuning. Veel mensen die terugkeren naar de arbeidsmarkt na een periode van afwezigheid kunnen te maken krijgen met gevoelens van onzekerheid, angst of zelftwijfel. De coach fungeert als een empathische luisteraar, biedt een veilige ruimte om deze emoties te uiten en helpt de cliënt bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht.

 

 

Je kan bij ons terecht voor vragen en advies.
Of wil je vrijblijvend gesprek met een van onze re-integratie coaches.

Wat is re-integratie spoor 2?

Re-integratie spoor 2 van Xynthesis is een coaching traject voor werknemers, gericht op het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie.

Re-integratie 2e spoor is een dynamisch proces dat vraagt om flexibiliteit en maatwerk. De betrokken partijen, waaronder de werkgever, werknemer en Xynthesis, werken nauw samen om een succesvolle re-integratie te realiseren. Een open en transparante communicatie tussen alle partijen is hierbij van groot belang.

Een belangrijk aspect van re-integratie 2e spoor is het creëren van een realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Het is essentieel om de capaciteiten van de werknemer in kaart te brengen en te bepalen welke aanpassingen nodig zijn om een soepele overgang naar een nieuwe werkomgeving mogelijk te maken.

Het opstellen van een re-integratieplan door Xynthesis is een cruciale stap in dit proces. Hierin worden doelen, activiteiten en tijdslijnen vastgelegd. Het plan biedt een leidraad voor zowel de werknemer als de werkgever en biedt ruimte voor evaluatie en bijstelling indien nodig. Het is een gezamenlijk commitment om actief bij te dragen aan het re-integratiesucces.

Re-integratie 2e spoor is niet alleen gericht op het vinden van een nieuwe baan, maar ook op het (her)vinden van je energiebalans en het vergroten van het zelfvertrouwen van de werknemer. Het kan gepaard gaan met coaching en training om de vaardigheden van de werknemer aan te scherpen en zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Een positieve werkgeversbenadering is van belang om het re-integratieproces succesvol te laten verlopen. Werkgevers die investeren in de re-integratie van hun werknemers dragen niet alleen bij aan het welzijn van hun personeel, maar tonen ook maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In de praktijk heeft re-integratie 2e spoor van Xynthesis zich bewezen als een effectief middel om werknemers met arbeidsbeperkingen weer duurzaam aan het werk te krijgen. Het is een gezamenlijke inspanning die niet alleen het individu, maar ook de werkgever en de samenleving als geheel ten goede komt. Door het bieden van ondersteuning, begeleiding en nieuwe kansen wordt een brug geslagen naar een toekomst waarin arbeidsdeelname voor iedereen mogelijk is, ongeacht de uitdagingen die zich hebben voorgedaan.

Wanneer moet een tweede-spoortraject opgestart worden?

zodra er geen zicht meer bestaat op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie (eerste spoor),
– maar uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek), tenzij er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie. Is er dan wel zicht op werkhervatting binnen de eigen organisatie, maar niet binnen 3 maanden dan kunnen eerste en tweede spoor naast elkaar lopen.
– is de werknemer pas na de Eerstejaars-evaluatie weer belastbaar, dan zullen werkgever en werknemer ook pas later met de re-integratie beginnen. Maar omdat het tweede jaar inmiddels is ingegaan, moet er direct (naast het eerste spoortraject) met een tweede-spoortraject gestart worden. Tenzij er bij het opstellen van het Plan van aanpak binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie.

Hoe lang duurt een tweede-spoortraject?

Een tweede-spoortraject eindigt in principe na twee jaar, vanaf de eerste ziektedag. Enkele weken daarvoor kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen. Het kan eerder eindigen wanneer werknemer passend werk heeft gevonden. Het kan langer duren wanneer het UWV concludeert dat het traject niet adequaat is uitgevoerd, of als de werkgever het traject vanuit goed werkgeverschap laat doorlopen.

Wat zijn de plichten van de werknemer in een tweede-spoortraject?
 1. Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie in het eerste en tweede spoor. De regels en verantwoordelijkheden van beide staan in de Wet verbetering poortwachter.
  Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan de plannen en activiteiten voor zijn re-integratie, binnen de grenzen der redelijkheid. Zo niet, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer erop aanspreekt, en indien nodig andere maatregelen treft, zoals uiteindelijk het opschorten of inhouden van loon en – in het uiterste geval – ontslag.
  Volgens de wet mag de werkgever de werknemer niet ontslaan tijdens de eerste 2 jaar dat de werknemer wegens ziekte niet in staat is om zijn werk te doen, maar deze ontslagbescherming geldt niet als de zieke werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie.
Wat zijn de plichten van de werkgever in een tweede-spoortraject?

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers en hij draagt de kosten ervan. Verder moet hij onder andere: zich laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst, en actief op zoek gaan naar passende werkzaamheden voor de werknemer binnen het bedrijf. Zolang de werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt de werkgever het loon door. Als de werknemer na twee jaar nog arbeidsongeschikt, kan die een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Waarom spoor 2 als spoor 1 lijkt te lukken?

Het is mogelijk dat volledig herstel binnen de eigen organisatie op termijn wel wordt verwacht, maar er geen concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen 3 maanden. Dan moet er toch een tweede-spoortraject worden gestart, en zullen eerste en tweede spoor naast elkaar lopen.

Wordt het tweede-spoortraject stopgezet als de werknemer tijdelijk helemaal uit de roulatie is?

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld wordt opgenomen in het ziekenhuis, of er tijdelijk op een andere manier geen benutbare mogelijkheden zijn, wordt het tweede-spoortraject voor die periode gepauzeerd. De bedrijfsarts houdt in deze gevallen de vinger aan de pols, en hij wijst de werkgever erop dat de werknemer verder kan met de re-integratie, zodra hij de werknemer hiertoe weer in staat acht. De einddatum van het tweede-spoortraject blijft hetzelfde.

Zoekt het re-integratiebureau een baan voor de werknemer?

De verantwoordelijkheid van een tweede-spoortraject ligt bij werkgever en werknemer. Het is de taak van het re-integratiebureau om een werknemer (stap voor stap) te begeleiden bij het zoeken naar ander passend werk. Het opstellen van het persoonlijk profiel en het zoekprofiel geven de werknemer handvatten om zijn mogelijkheden te inventariseren, en hij kan uiteindelijk het beste zelf bepalen wat voor werk voor hem passend is. Daarna leert hij in het traject hoe dat werk ook werkelijk te verwerven.

Wat te doen als het tweede-spoortraject stagneert of dreigt te mislukken?

Wanneer het tweede-spoortraject stagneert of dreigt te mislukken, en men er samen niet uitkomt, kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd, ook als men zich afvraagt of er voldoende inspanningen verricht worden in het kader van de Wet Verbetering poortwachter. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de werknemer instemt met het re-integratieplan, omdat hij dan aan te spreken is op de door hem te leveren inspanningen die daarin zijn afgesproken.

Waar vind ik meer informatie?
 1. In de Wet verbetering poortwachter zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd en welke stappen doorlopen moeten worden om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk kan gaan.
  Meer informatie daarover is te vinden in:
  het Arbo Portaal: een korte introductie,
  de voorlichtingspagina’s van het UWV: een stap voor stap uitleg voor werknemers,

de UWV werkgevers pagina’s: een stap voor stap uitleg voor werkgevers,
de Werkwijzer Poortwachter: een uitgebreide beschrijving.